آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، گروههای جهادی شامل عزیزان مداح ، روحانیون ، برادران بسیجی و پاسدار  در کمال خضوع و فروتنی در  گندزدایی و ضد عفونی ناوگان اتوبوسرانی پرسنل خدماتی این سازمان را  یاری کردند.