به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، گروههای جهادی شامل عزیزان مداح ، روحانیون ، برادران بسیجی و پاسدار  در کمال خضوع و فروتنی در  گندزدایی و ضد عفونی ناوگان اتوبوسرانی پرسنل خدماتی این سازمان را  یاری کردند.