آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند کارگاه آموزشی آشنایی با مباحث تکریم ارباب رجوع و ارتباط مؤثربا هدف توجه به اصل مشتری مداری و جلب رضایت مسافرین ارجمند وآشنائی به قوانین ومقررات راهنمائی و رانندگی در محل مرکز آموزش علمی و کاربردی  شهرداری بیرجند برای تاکسیرانان برگزار شد.    

 غلام پورریاست سازمان حمل ونقل بارومسافر با اشاره به اهمیّت وضرورت برنامه ریزی جامع برحمل و نقل عمومی مسافردرون شهری به جهت  بالابردن سطح کیفی و کمی سرویس دهی به مسافرین ارجمند افزود .دراین دوره آموزشی ضمن تاکید بررعایت حقوق مسافرین، تاکسیرانان با مفاهیم تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری و نحوه برخورد صحیح با مسافرین،ارتقای توانمندی ارتباطی ورعایت ساختارهای حوزه کاری آشنا و ضمن طرح تجربیات خود ا در خصوص برخورد با مسافرین و مشکلات موجود برای ارتقاء سطح رضایت آنها مطالبی را مطرح نمودند. درادامه این کارگاه آموزشی تاکسیرانان با برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی ،ضوابط ومقررات حمل و نقل سرویس مدارس آشنا شدند.