آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، جلسه هماهنگی و آموزش فرآیند ثبت نام فعالین حوزه حمل و نقل دانش آموزی درسامانه سپند، باحضورمدیران شرکت های حمل و نقل متقاضی فعالیت دربخش

سرویس مدارس درمحل سالن جلسات سازمان برگزار گردیددر این  جلسه مدیران شرکت ها با دستورالعمل اجرائی حمل و نقل دانش آموزی و همچنین  نحوه ثبت اطلاعات فعالین حوزه سرویس مدارس در سامانه پایش حمل و نقل دانش آموزی

(سپند) برای سال  تحصیلی جدید آشنا شدند.