آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه و آئین نامه انضباطی بخش خصوصی کلیک کنید.