آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

جهت دریافت اسناد مزایده غرفه های ترمینال کلیک نمائید.

 جهت دریافت اسناد مزایده بهره برداری از پارکینگ های تحت اختیار سازمان کلیک نمائید.