آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

برای اطلاع از شرایط فایل زیر را دانلود نمائید.

دانلود فایل مزایده

جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده غرفه وروردی ترمینالکلیک کنید